મહેસાણા સ્થાનિક સંદર્ભ સાહિત્ય


મહેસાણા તાલુકા સ્થાનિક સંદર્ભ સાહિત્ય માહિતી
E-Book


(૧) મહેસાણા તાલુકો

રાજમહેલ
.એન.જી.સી. મહેસાણા
(૨) કડી તાલુકો
થોળ પક્ષી અભયારણ્ય

કપાસ જીનીંગ ઉધોગ
(3) જોટાણા તાલુકો

ચેહર માતાજી નું મંદિર મરતોલી
અન્નપૂર્ણા માતાજી નું મંદિર , મોદિપુર
(૪) બેચરાજી તાલુકોસૂર્યમંદિર
(૫) ઊંઝા તાલુકો(૬) ખેરાલુ તાલુકો

વુંદાવન મહાદેવ મંદિર


(૭) સતલાસણા તાલુકો
(૮) વડનગર તાલુકો(૯ ) વિસનગર તાલુકો


વિસનગર ટાવર
ડો. પી. એ. પરમાર
દેળિયું તળાવ
હરિહર શિલ્પ
સવાળા દરવાજાનાં લુપ્ત શિલ્પો
જાળેશ્વર (જલેશ્વર)
લશ્કરી સ્થાપત્યકિલ્લો
મિનારો
કલ્યાણ પાશ્વનાથ
શાંતિનાથનું મંદિર:
ચિત્રકલા:
તરભ

(૧૦ ) વિજાપુર  તાલુકો

હરસિદ્ધમાતા મંદિર, લાડોલ
રમણલાલ જેઠાલાલ જોશી