Inspire award-2018-19

  ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ માનાંક -૨૦૧૮-૧૯  નોમીનેશન કરવા માટેની શરૂઆત થયેલ છે. 

નોમીનેસન કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ :31-08-2018 છે

હજુ જે શાળાઓ એ વર્ષ -૨૦૧૮-૧૯ નું ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ નોમીનેશન કરેલ ન હોઈ તેમને સત્વરે કરી લેવું 

વધુ જાણકારી માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો

INSPIRE AWARD નોમીનેશન કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા