તાલીમ વર્ગો નું આયોજનસીઆરસી તથા બીઆરસી

વિજ્ઞાન -ગણિત પ્રદર્શન -૨૦૧૭  આયોજન અને સંકલન બેઠક

તારીખ : ૪-ઓગસ્ટ -૨૦૧૭  સમય :- ૧૦:૩૦ થી ....... 
મેહસાણા જીલ્લાના તમામ તાલુકા મથક ઉપર
વર્ગ સંચાલક :- જે તે જીલ્લા ના લાયઝન ઓફીસર